Soybean Rate Mh

Soybean Rate Mh

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

लासलगाव – विंचूर 3000 5200 5150

सिल्लोड 4700 5000 4800

उदगीर 5150 5212 5181

तुळजापूर 5000 5100 5050

मानोरा 5050 5050 5050

मालेगाव (वाशिम) 4400 5000 4800

राहता 5055 5055 5055

पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4703 5268 5175

सोलापूर 5100 5100 5100

नागपूर 4500 5051 4913

लासलगाव – निफाड 4500 5251 5180

जालना 4900 5150 5100

हिंगणघाट 4300 5160 4720

पैठण 4700 4700 4700

उमरेड 4000 5250 5100

वर्धा 4850 5100 4950

भोकर 4825 5019 4922

हिंगोली- खानेगाव नाका 4800 5000 4900

वणी 4995 5050 5000

सावनेर 4600 4825 4775

गंगाखेड 5100 5200 5200

चांदूर बझार 4500 5112 4751

वरोरा 4650 4935 4800

वरोरा-खांबाडा 0 4800 0

केज 4891 5050 4975

मुखेड 5150 5300 5270

पाथरी 4500 5011 4901

पालम 4900 5150 5000

उमरखेड 4900 5100 5000

उमरखेड-डांकी 4900 5100 5000

चिमुर 4600 4700 4650

राजूरा 4750 5060 4980

आष्टी- कारंजा 4200 5150 4800

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

सिल्लोड 4900 5000 5000

आष्टी- कारंजा 4550 5040 4800

लासलगाव – विंचूर 3000 5126 5000

औरंगाबाद 4000 4800 4400

राहूरी -वांबोरी 4800 5000 4900

कारंजा 4450 5180 4985

रिसोड 4980 5150 5055

कन्न्ड 4300 4300 4300

तुळजापूर 5000 5100 5050

राहता 4938 5000 4981

सोलापूर 5000 5090 5060

नागपूर 4510 5066 4927

हिंगोली 4900 5200 5050

कोपरगाव 4801 5057 4908

लाखंदूर 4450 4600 4525

लासलगाव – निफाड 3900 5150 5130

वडूज 5200 5300 5250

लातूर 4950 5186 5000

जालना 4500 5060 5000

अकोला 4420 5090 4980

चिखली 4560 4960 4760

हिंगणघाट 4200 5170 4615

वाशीम 4525 5050 4800

वाशीम – अनसींग 4850 5000 4950

पैठण 4740 4740 4740

सिल्लोड- भराडी 5000 5000 5000

भोकरदन 5100 5300 5200

भोकर 4200 4956 4578

हिंगोली- खानेगाव नाका 4800 5000 4900

मलकापूर 4750 5005 4875

सावनेर 4718 4815 4780

जामखेड 4000 4500 4250

गेवराई 4700 4925 4800

परतूर 4921 5010 5000

दर्यापूर 4300 5075 4900

देउळगाव राजा 3600 4900 4700

वरोरा 4451 5000 4800

अहमहपूर 4900 5150 5025

औराद शहाजानी 5100 5165 5132

उमरगा 4500 4800 4701

बसमत 4905 5150 5080

सिंदी 4800 5000 4955

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्व साधारण दर

लासलगाव – विंचूर 3000 5101 4996

माजलगाव 4000 4941 4900

राहूरी -वांबोरी 4100 4800 4500

कारंजा 4395 5180 4990

राहता 4901 4901 4901

धुळे 4510 4510 4510

पिंपळगाव(ब) – पालखेड 4901 5056 5025

सोलापूर 4980 5060 5000

हिंगोली 4900 5175 5037

कोपरगाव 4041 5025 4975

मेहकर 4050 5070 4700

लासलगाव – निफाड 3000 5000 4950

लातूर 4700 5300 5120

अकोला 4495 5040 4955

यवतमाळ 4750 5050 4900

चिखली 4600 4900 4750

बीड 4800 5001 4913

वाशीम – अनसींग 4850 5050 4950

भोकर 4800 4800 4800

हिंगोली- खानेगाव नाका 4750 4900 4825

जिंतूर 4600 5050 4950

मलकापूर 4700 4990 4925

सावनेर 4800 4800 4800

मनवत 4925 5025 4950

देउळगाव राजा 4500 4966 4700

वरोरा 4600 4900 4800

केज 4850 5000 4900

अहमहपूर 5000 5150 5075

औराद शहाजानी 5000 5121 5060

मुखेड 5050 5200 5160

मुरुम 4501 4900 4701

उमरखेड 5100 5300 5200

काटोल 4751 5041 4900

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

लासलगाव 3399 5200 5151

औरंगाबाद 4500 4900 4700

माजलगाव 4500 4975 4900

राहूरी -वांबोरी 4052 4900 4500

पाचोरा 4825 4890 4855

सिल्लोड 5000 5000 5000

उदगीर 5100 5167 5133

कारंजा 4350 5115 4940

श्रीरामपूर 4900 5000 4950

तुळजापूर 5000 5100 5050

राहता 4901 4981 4950

पिंपळगाव 4801 5189 5130

सोलापूर 3910 5080 4900

अमरावती 4750 4950 4850

नागपूर 4500 5100 4950

हिंगोली 4900 5133 5016

कोपरगाव 4500 5039 4975

मेहकर 4050 5050 4700

लाखंदूर 4350 4500 4425

लासलगाव 3500 5031 5001

लातूर 4940 5370 5200

जालना 4400 5050 5000

अकोला 4400 5045 4900

मालेगाव 4780 4961 4939

चिखली 4650 4920 4785

हिंगणघाट 4200 5050 4615

बीड 4800 5000 4898

वाशीम 4625 5025 4900

उमरेड 4000 5150 5050

हिंगोली 4750 4900 4825

जिंतूर 4700 5001 4975

अजनगाव सुर्जी 4500 4900 4775

मलकापूर 4700 5000 4900

वणी 4840 4990 4900

गेवराई 4400 4925 4650

परतूर 4950 5035 5016

देउळगाव राजा 4000 4900 4500

वरोरा 4500 5000 4700

तासगाव 4980 5340 5180

केज 4800 5050 5000

अहमहपूर 4900 5180 5040

मुखेड 5100 5175 5150

मुरुम 4800 4950 4875

नांदूरा 4100 4965 4965

राजूरा 4925 4925 4925

भद्रावती 4800 4800 4800

काटोल 4401 5030 4850

सिंदी(सेलू) 4800 5150 5050

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

सिल्लोड 24 5000 5100 5100

आष्टी- कारंजा 84 4525 4950 4775

लासलगाव – विंचूर 322 3000 5140 5100

राहूरी -वांबोरी 42 4800 4950 4875

पाचोरा 75 4860 4900 4871

परळी-वैजनाथ 675 4900 5135 5100

कन्न्ड 1 4000 4000 4000

तुळजापूर 50 5050 5050 5050

राहता 15 4900 5065 5000

सोलापूर 58 4900 5100 5030

अमरावती 3624 4800 5050 4925

अमळनेर 10 4800 5000 5000

हिंगोली 700 4800 5151 4975

कोपरगाव 45 4300 5069 5011

लासलगाव – निफाड 270 3600 5135 5100

वडूज 20 5200 5300 5250